Volendo inaugurare un tradizione di poesia dialttale, di ui la cultura siciliana è ricca, abbiamo voluto inziare con una poesia di Geppina Macaluso, poetessa piena di estro e di sensibiltà poetica, che descrive episodi di vita quotidiana e cose siciliane, aneddoti e riflessioi in versi, che peràò non si discostano dalla realtà e non mancano di rimarcare la cultura di questa terra bella e selvaggia, ricca di storia e di tradizioni. 

 

Ti pari/

Ca ti pungi/

Ma nun è veru /

Ca cammisedda/

Tutta abbuttunata/

Ma si la rapi/

Vidi chi surprisa/

Di dintra sugnu /

Tutta ‘nzuccarata/

Si sulu tu mi sfiori/

Cu duj ita/ E mi manìi/

Cu modu delicato/

T’adduni/

Ca i me’ spini /

Sunnu ‘i difisa /

Sulu pi cu è/

Malaccriatu/

E poi/

ju nàsciu/

c’un sciuri/

‘ncapu a vucca/

ca è giallu/

russu/

virdi/

favulusa/

e mentri crìsciu /

supra’na palidda/

‘nsemi a le me’ suruzzi/

stritta stritta /

mi guarda/

‘na gran fila/

 ‘i surdateddi/

Quannu/

‘nmanu tu/

mi pigli/

 chi gran prufumu/

acchiana da me’ purpa/

sugnu adurusa/

bedda/

sciacquariata/

e china/

tutta ‘i spini/

ma nun haju curpa/

Di li sarbaggi/

sugnu la rigina/

Vuliti lu me’ nomi/

Ficudìnia/

cu li spuntuna longhi/

e affilateddi/

Ti pàciu/

Geppina Macaluso